Workshop

October 12, 2021 |  – 16
Language: Croatian

Topic: Na greškama se uči – profesionalna odgovornost

Contributor: Branka Sladović Franz

Co-author: Štefica Karačić and  Marina Ajduković  


Sastavni dio svakog profesionalnog i ljudskog djelovanja je i pogrešno činjenje, a osobito kada u zaključivanju i poduzimanju intervencija treba uzeti u obzir iznimno velik broj promjenjivih čimbenika, a rezultati i krajnji ishodi nisu brzo i lako vidljivi, kao što je slučaj u postupcima zaštite djece.

U prilog povećanju etične prakse i profesionalne odgovornosti nužno je razmotriti uzroke i potrebne promjene kako je potrebno učiniti da se pogreške ne bi ponavljale a kvaliteta zaštite dobrobiti djece unaprijedila. Postoji niz pristupa analizi pogrešaka, s obzirom da najčešće nisu slučajne i individualne već slijede uobičajenu matricu koja je rezultat interakcije organizacijske kulture, tehničke podrške i ljudske izvedbe. Pravodobno prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka ključno je za unapređenje profesionalnih kapaciteta za odlučivanje u socijalnoj skrbi i refleksivnu praksu utemeljenu na dokazima. Svrha je radionice osnaživanje stručnjaka za kritičku analizu pogrešaka u području zaštite djece. Jedan od ciljeva je prikazati dio rasprave s dviju fokusnih grupa o sistemskoj djelotvornosti zaštite djece provedenih u Zagrebu i Splitu (N=17) s djelatnicima Odjela za djecu, mlade i obitelji, u okviru projekta UNICEF-a „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“.

Rezultati ukazuju da stručnjaci jasno razlikuju nemar, pogrešku i pogrešnu praksu, dok su kriteriji dobro vođenog i završenog slučaja i odgovornost za vođenje slučaja opisani manje konkretno. Prikazati će se i iskustvo stručnog nadzora i analize slučaja te raspraviti smjernice za unapređenje prakse na osobnoj, timskoj, organizacijskoj i sustavnoj razini a koje se odnose na aktivno kritičko promišljanje o stručnim pogreškama.

Hodogram: Kratka prezentacija:

– Prikaz temeljenih postavki analize pogrešaka u socijalnom radu

– Prikaz rezultata fokusnih grupnih diskusija održanih sa stručnjacima Odjela za djecu, mlade i obitelj (razlikovanje nemara, pogreške i pogrešne prakse, odgovornost za uspješnost vođenja slučaja – procjenu, planiranje i postizanje promjena, obilježja profesionalno dobro vođenog i završenog slučaja zaštite djece

• Grupna rasprava i komentari

• Kratka prezentacija: Analiza slučaja nakon provedenog stručnog nadzora

• Rad u četiri grupe prema interesu sudionika: Što možemo učiniti na osobnoj, timskoj, organizacijskoj i sustavnoj razini kako bi se a) povećalo pravodobno prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka i b) omogućilo učenje i preveniralo pogreške ubuduće?

• Prikaz grupnih uradaka

• Izrada zajedničkih smjernica i zaključaka.